Umeldung Klimapakt-Dag 2022
Donneschdes, den 9. Juni 2022

Donneschdes, den 9. Juni 2022 ab 8:15 Auer
an der Maison du Savoir, Esch/Belval

De Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung a Klima-Agence freeë sech Iech op déi 10. Editioun vum Klimapakt-Dag ze invitéieren.

De Programm :

D’Plaze si limitéiert. Mir bieden Iech, Iech dowéinst bis den 2. Juni unzemellen.

8:15 – 12:00 Auer :  Fachlech Workshopen

Am Ganze kënnt Dir Iech fir bis zu zwee Workshopen umellen. Fir all Workshop ginn zwou Séance noeneen ugebueden.

1. Ëmsetzung vun der Économie circulaire an de Gemengen

 • Lancement vun der Plattform fir en zirkulären Akaf « B-Circular »
 • Presentatioun vum neien Offallgesetz
 • Ëmsetzungsbeispill aus der Gemeng

2. Roll vun de Gemengen am Kader vun der Promotioun vun der Elektromobilitéit

 • Interventioune vum Mobilitéits- an Energieministère a Klima-Agence

3. Assises Pacte Climat locales

 • Workshop organiséiert vum CELL

12:00 – 14:00 Auer : Walking Lunch

14:00 – 16:30 Auer : Konferenz

 • Begréissung
 • Discours vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung Joëlle Welfring
 • Discours vum Minister fir Energie Claude Turmes
 • Aktuelle Stand am Klimapakt an Iwwerbléck iwwer aktuell Projete vu Klima-Agence
 • Aktuell Projete vun de Klimapakt-Partner CELL, EBL, IMS a Klima-Bündnis Lëtzebuerg
 • “De Klimapakt als Ënnerstëtzungsinstrument an der aktueller Klima- an Energiekris” (Klima-Agence)
 • Iwwerreechung vun de Klimapakt-Zertifikatiounen

Ab 16:30 Auer : Patt

D'Umeldung fir de Klimapakt-Dag sinn zou. Bei Froe kënnt Dir Iech un events@klima-agence.lu wenden.